tiistai 18.6.2019 | 18:18
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Mielipide: Miksi säädökset tulee tuntea? Millaista käytöstä julkisessa virassa edellytetään?

Kalajokiseutu+
Ke 31.10.2018 klo 10:18

Kalajoella on tullut tavaksi arvostella luottamushenkilöitä, mikäli kunnalliseen päätöksentekoon liittyen vedotaan lain säädöksiin. Tällainen arvostelu on erikoista, erityisesti luottamushenkilöiden suusta kuultuna. Suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt, arvot ja periaatteet on kirjattu perustuslakiin. Yhtenä näistä on säädetty julkisen vallan käyttöön liittyvistä periaatteista. Perustuslain mukaan “Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin." ja “Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”

Myös kunnallisen viranomaisen velvollisuutena on kaikessa toiminnassaan noudattaa tarkoin lakia ja toimia lain määrittelemissä rajoissa. Kunnallinen viranomainen on mikä tahansa kunnan toimielimen tai viranhaltija, jolle on annettu toimivalta tai velvollisuus tiettyjen tehtävien hoitamiseen omalla toimialallaan. Mainittu lakisidonnaisuuden periaate koskee niin päätöksentekoa kuin päätösten valmistelua.

Lisäksi perustuslaissa on vielä erikseen säädetty, että virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta ja esittelijä siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, ellei ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään. Sekä viranhaltijat että luottamushenkilöt toimivat tehtävissään virkavastuulla. Molemmilta edellytetään kunnallisen toiminnan perustana olevien normien ymmärtämistä.

Toinen kysymys koskee sitä, millaista käyttäytymistä julkisen viran haltijalta edellytetään. Valtion virkamieslaissa sekä laissa kunnallisesta viranhaltijasta on määrätty, että virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävää käytöstä arvioitaessa on otettu huomioon viranhaltijan asema organisaatiossa. Mitä korkeammassa asemassa viranhaltija on, sitä korkeampia ovat myös käyttäytymiseen kohdistuvat vaatimukset.

Käyttäytymisvelvollisuuden rikkomisen on katsottu voivan ilmetä mm. epäasiallisena käytöksenä työtovereita tai ulkopuolisia kohtaan, nimittelynä tai aggressiivisuutena ja jopa terveydellisen haitan aiheuttamisena työtovereille. Käyttäytymistä arvioitaessa huomioitavia asioita ovat olleet mm. viranhaltijan aikaisempi käyttäytyminen sekä viranhaltijan oma suhtautuminen tapahtuneeseen, samoin epäasiallisen käyttäytymisen kesto eli se, onko kyse yksittäisestä tapahtumasta vai onko toiminta jatkunut pidempään.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että organisaation ylimmän tason toimintakulttuuri periytyy myös organisaation alemmille tasoille. Siksi on erittäin tärkeää, että sekä kunnan ylin virkamiesjohto että kunnalliset toimielimet toimivat kaikessa toiminnassaan asianmukaisesti ja hyvää hallintotapaa noudattaen. Muunlainen toiminta vaarantaa koko työyhteisön hyvinvoinnin ja myös kuntalaisten luottamuksen.

Meri Säteri

KTM johtaminen ja organisaatio

kaupunginhallituksen jäsen

#